بازی

مانند ورزش های دیگر، قوانین فوتبال آسترالیایی گسترده و مفصل می باشد لهذا در زیر خلاصه کلی آن جهت کمک بشما برای شروع کردن تقدیم است.

زمان بازی

بازی به چهار ربع 29 دقیقه ای تقسیم شده است. در زمان توقف بازی مانند خارج شدن توپ از میدان یا بیرون بردن یک بازیکن مجروح از میدان، ساعت متوقف می گردد. در نتیجه، زمان ربع ها می تواند بیشتر از 30 دقیقه طول بکشد.

بالا انداختن توپ!

بازی با بالا انداختن توپ توسط ریفری در مرکز میدان آغاز می شود. بازیکن مرکز (ruckman) سعی می کند که با خیز زدن توپ را بطرف بازیکن های تیم خودش به اندازد.

یک بازیکن می تواند توپ را از طریق پاس دست، شوت یا از روی زمین دریافت کند.

بعد از گرفتن توپ توسط یک بازیکن، وی باید توپ را حد اقل هر 15 متر یکبار به زمین تماس دهد، معمولاً از طریق خیز زدن در حال دوش.

انداختن یا پاس دادن توپ ذریعه دست یا پا مجاز است. پاس دادن با دست باید از طریق ضربه زدن به یکطرف توپ صورت گیرد. افتادن یا از دست دادن توپ منجر به شوت آزاد (free kick) برای جانب مقابل می شود. اگر یک بازیکن توپ را شوت کند و بازیکن جانب مقابل موفق شود که آنرا قبل از اصابت کردن به زمین قپ نماید، اینکار بنام قپ هوایی (mark) یاد می شود که برای حریف قپ کننده توپ اجازه یک شوت آزاد از جای قپ کردن داده می شود.

زمانیکه توپ از خط کنار میدان خارج شود، ریفری ها آنرا دوباره بداخل میدان پرتاب می کنند.

three plays playing football
how to kick in football
afl player