تاريخچه

منشا اصلی قوانین فوتبال آسترالیایی یک موضوع قابل بحث می باشد. طبق بعضی نظریات فوتبال سلت های اسکاتلند و بازی های توپی محلی مانند Marnbrook روی فوتبال آسترالیایی تاثیر گذار بوده است. قرار معلومات دست داشته بعضی بازی های غیرتنظیم شده بین جمعیت های مختلف مهاجرین اولیه مروج بوده است، که اکثر آنها بنام فوتبال مردمی خوانده شده اند.

یک مسابقه مهم بتاریخ 7 اگست 1858 در منطقه ریچموند کنونی در شهر ملبورن صورت گرفت، در جوار یک تعمیر که بعداً بحیث معروف ترین تعمیر در تاریخ فرهنگ ورزش آسترالیا مشهور شد–میدان کریکت ملبورن. این مسابقه بین دو مکتب های مروج آن زمان برگزار گردید–Melbourne Grammar و Scotch College. گرچه جزئیات کامل این مسابقه ثبت نشد است اما قرار معلوم این مسابقه با یک توپ گِرد بازی شد و میدان بازی نیم میل طول داشت و هر تیم مرکب از 40 نفر بازیکن بود. این مسابقه مهم ذریعه یک مجسمه و لوحه نصب شده در نزدیک میدان کریکت ملبورن تجلیل گردیده است. در سال 1859، این بازی ها زیاد مروج شد و در ماه می آنسال مقررات رسمی بازی به موافقه رسید و در نتیجه قوانین فوتبال آسترالیا ایجاد گردید.

یکی از تفاوت های بارز بین قوانین AFL و فوتبال های دیگر عبارت از میدان بازی آنست که بعوض مربع شکل بیضوی دارد. گرچه ممکن است این امر بصورت واضح آشکار نباشد اما دلایل خاصی برای آن موجود است. بعد از شروع مستعمره گیری، انگلستان سعی نمود که خصوصیات اصلی مناطق دوردست کشورش را مانند بازی کریکت ترویج دهد. کریکت در ماه های تابستان بازی می شد و اینطور احساس می گردید که کریکت باز ها نیازمند یک نوع فعالیت برای صحتمندی و فعال بودن شان در طی ایام بیکاری شان بودند. آقای تام ویلز که از پیشاهنگان ورزش آسترالیا بشمار می رود حتی سعی نمود که فوتبال را بحیث یک روش حافظت میدان توصیه نماید.