مارکنگ (قپ هوایی)

زمانیکه یک بازیکن می خواهد توپ را در هوا قپ کند، بازیکن حریف می تواند کوشش نماید که با زدن توپ آنرا از دست های بازیکن قپ کننده خارج سازد. یک بازیکن مهاجم اجازه ندارد که جهت مختل ساختن قپ، بازیکن قپ کننده را تیله کند یا به بازوی های وی ضربه بزند. در صورت تخلف از این قانون، یک شوت آزاد برای بازیکن قپ کننده داده می شود.

زمانیکه یک شوت آزاد داده می شود، بازیکن ایکه باعث اعطای شوت آزاد شده است، روی خط علامت ایستاده می شود و بازیکن دریافت کننده شوت آزاد حق دارد توپ را شوت کند یا بازی را از همان نقطه ادامه دهد.

afl marking