امتیاز گیری

امتیاز گیری

در هر آخر میدان بازی چهار پایه نصب است. دو پایه بیرونی نسبت به دوپایه داخلی کمی کوتاه تر اند. زمانیکه توپ به داخل دو پایه بلند تر شوت شود، در اینصورت 6 پاینت برای تیم شوت کننده اعطا می شود. اگر توپ به داخل هریک از دو پایه های کوتاه شوت شود، در آنصورت صرف یک پاینت داده می شود. اگر قبل از داخل شدن توپ به پایه های گول، دست یکی از بازیکن های جانب مقابل به آن تماس کند، در آنصورت صرف یک پاینت برای تیم شوت کننده اعطا می شود. توپ باید بداخل گول توسط پا شوت شود ولی اگر یک بازیکن آنرا با دست بداخل گول پرتاب کند در آنصورت صرف یک پاینت بدست می آورد. برای خارج ساختن توپ از بازی، یک بازیکن جانب مقابل می تواند آنرا در گول حریف شوت کند، که بنام rushed behind یاد می شود.

afl goal

نتایج نمره بشکل تعداد گول زدن ها و پاینت ها نمایش داده می شوند. نتیجه نهایی = تعداد گول ها x تعداد پاینت ها.

12.9 (81) طور مثال: تیم محلی

9.12 (66)تیم بیرونی

بعد از اعطا شدن یک گول، توپ دوباره به وسط میدان آورده می شود. بعد از نمره گرفتن، تیم بازنده پاینت توپ را بدست می آورد و آنرا از خط گول بداخل میدان شوت می کند.

اوه بسیار نزدیک

زمانیکه یک بازیکن توپ را بطرف گول شوت می کند و توپ به یکی از پایه ها دراز اصابت می کند، یک پاینت برای وی داده می شود. اگر توپ به پایه های کوتاه تر اصابت کند، در آنصورت خارج حساب می شود و امتیاز ندارد.

afl scoreboard