டேக்ளிங் (Tackling)

பந்தை வைத்துள்ள ஒரு வீரர் தோள்களுக்கு கீழே மற்றும் முழங்கால்களுக்கு இடையே டேக்கிள் (tackle) செய்வதே சட்டப்பூர்வமான டேக்கிள் ஆகும்.

ஒரு வீரர் பந்தை வைத்திருந்து சரியாக டேக்கிள் செய்யும் போது, அவர் பந்தை உதைத்தோ அல்லது கையால் கடத்துவதன் மூலம் உடனடியாக அனுப்பிவிட வேண்டும். பந்தை அனுப்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போது அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், எதிரணிக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிக் கிடைக்கும். இதுவும் பந்தை வைத்திருப்பது என்று அழைக்கப்படுகிறது.]

tackle in afl