میدان بازی

AFL در یک میدان بیضوی شکل بازی می شود که اکثراً برای بازی کریکت در طول تابستان بکار می رود. میدان باید سبزه داشته باشد و حد اقل مساحت طول آن 135 متر و عرض آن 110 متر باشد.

توپ. توپ فوتبال AFL دارای شکل بیضوی است.

موقعیت بازیکن ها در میدان

هر تیم دارای 18 بازیکن است. 6 نفر در منطقه جلو، 6 در وسط و 6 نفر در عقب ولی بعد از شروع بازی بازیکن ها می توانند در هرجای میدان حرکت کنند.

** این بازی آف ساید ندارد **

برعکس اکثر قوانین فوتبال های دیگر، بازیکن های متخاصم بازی را در عین موقعیت شروع می کنند مگر بشکل معکوس بطور مثال. فاروارد صف اول در مقابل بیک صف اول قرار می داشته باشد و لهذا بازیکن های هر دو جانب در جاهایشان در سراسر میدان قرار خواهند داشت.

گول ها

جهت بازی در شروع هر ربع تبدیل می شود.

AFL ground size