تکلنگ (بزمین انداختن حریف)

تکل قانونی عبارت از بزمین انداختن بازیکن توپدار ذریعه حمله نمودن به قسمت زیر شانه و بالای زانوهای وی می باشد.

زمانیکه توپ نزد یک بازیکن وجود دارد و او بصورت درست مورد حمله قرار می گیرد، این بازیکن باید فوراً توپ را برای اعضای دیگر تیم خود از طریق دست یا شوت پا پاس بدهد. اگر نتواند اینکار را به موقع انجام دهد، در نتیجه یک شوت آزاد برای جانب مقابل داده می شود. اینکار بنام نگهداشتن توپ نیز یاد می شود.

tackle in afl