حرکات غیرقانونی دیگر که منجر به اعطای یک شوت آزاد می شوند عبارت از پای پُچُلک دادن یک بازیکن حریف، تیله کردن از پشت سر حریف، تیر شدن از خط علامت شوت آزاد و مناقشه کردن با ریفری می باشد. یک پنالتی 50 متری برای بازیکن داده شده می تواند و در اثر تخلف هریک از این قوانین، 50 متر اضافی برای تیم جانب مقابل اعطا شده می تواند!